ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਅਵਾਰਡ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਬਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਰਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰਟੀਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਬਾਈ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼

ਯੋਗਤਾ

ISO9001

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

CE

ਪੱਤਰ ਰਿਪੋਰਟ-ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ

L340v2

ਪੇਟੈਂਟ

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515 ਹੈ

7198604 ਹੈ

12933787 ਹੈ

12772845 ਹੈ

12944197 ਹੈ